La Télé des Chinois d'Europe
 • 中文
 • Français

时事快讯 14/06/2017

 • 新闻
 • 14/06/2017

时事快讯 13/06/2017

 • 新闻
 • 13/06/2017

时事快讯 12/06/2017

 • 新闻
 • 12/06/2017

新闻快报 09/06/2017

 • 新闻
 • 09/06/2017

时事快讯 01/06/2017

 • 新闻
 • 08/06/2017

时事快讯 02/06/2017

 • 新闻
 • 08/06/2017

时事快讯 05/06/2017

 • 新闻
 • 08/06/2017

时事快讯 08/06/2017

 • 新闻
 • 08/06/2017

我们的频道

查找

法国华人电视台商界理事会说明

logo mandarin tv

欧视MandarinTV ——法国最高视听委员会(CSA)批准的主流电视台,用法语和汉语客观、公正报道全球新闻,不仅具有权威性,更有时代感和贴近生活的温度,我们一直努力用心创造价值,每一分钟的美。